14 Oktober, 2020

Play Padel Club corona-update

Play Padel Club corona-update, we blijven open, maar wat betekenen de nieuwe maatregelen voor u?

------ READ ENGLISH BELOW------ 

De KNLTB in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben zojuist bekend gemaakt dat padel door kan blijven gaan mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Wij doen er alles aan om de extra maatregelen na te leven om op die manier snel weer terug te kunnen naar het ‘’oude’’ normaal.

Wat betekenen deze maatregelen voor Padel bij Play Padel Club?

 • Padel op 1.5 meter afstand in groepen van maximaal 4 personen blijft toegestaan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Al onze banen blijven open voor iedereen die een starttijd gereserveerd heeft.
 • Omdat sporten in competitieverband niet meer is toegestaan zal per direct de Play Padel Club competitie stopgezet worden, spelers van de competitie krijgen zo snel mogelijk meer informatie.
 • We verzoeken iedereen dringend om een mondkapje te dragen wanneer je je in de binnenruimte begeeft, met uitzondering van tijdens het sporten. Dit wordt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een verplichting.

Om er voor te zorgen dat we met zijn allen veilig kunnen blijven padellen zullen er strengere regels komen die gebaseerd zijn op adviezen vanuit de overheid:

 • De horeca blijft gesloten op alle locaties, langer blijven hangen dan nodig is niet meer toegestaan.
 • Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
 • Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Maximaal 4 spelers per gereserveerde starttijd.
 • Om het aantal bezoekers beheersbaar te kunnen houden, zijn de padelbanen alleen toegankelijk voor spelende gasten die een starttijd hebben gereserveerd.
 • Kom a.u.b. niet op goed geluk naar de baan, maar boek vooraf online (www.playpadel.club) of via de app (Playtomic.io) voor uw tijdslot.
 • Neem een eigen bidon of fles mee, vul deze thuis met water.
 • Ga bij het spelen niet te dicht bij elkaar staan. Houd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Wissel gedurende de set niet van kant. Indien dit i.v.m. weer (zon/wind) gewenst is, doe dit aan het eind van de set.
 • Vermijd fysiek contact met andere spelers en hun spullen. Geef dus geen high fives of racket fives.
 • Volg altijd de instructies van medewerkers en toezichthouders op.

Algemeen

 • Naleven van de algemene RIVM COVID bepalingen (hygiëne, afstanden, groepen etc).
 • Thuisblijven bij één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C) of als iemand in huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Omdat met tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet met thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.
 • Volg aangegeven routes en afstandsmarkeringen.
 • Er staan op essentiële locaties desinfecterende middelen, gebruik deze.
 • Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van de materialen.

Overtreding:

 • Bij een overtreding ; niet volgen tijdstip aankomst - niet respecteren afstanden - niet volgen protocol - zal speler en deelnemende groep per direct worden verzocht het terrein te verlaten en een clubverbod ontvangen.

De KNLTB zal in overleg met NOC*NSF de richtlijnen voor tennis en padel verder uitwerken en de meestgestelde vragen en antwoorden zo snel mogelijk publiceren, lees deze hier.

Bij vragen kunt u mailen naar vragen@playpadel.club.

------

Play Padel Club corona update, we stay open, but what do the new rules mean for you?

The KNLTB in coordination with NOC*NSF and the Ministry of Health, Welfare and Sport have just announced that padel can continue as long as there is always a conscious 1.5 meter distance on the track. We are doing everything we can to comply with the extra measures in order to be able to quickly return to the ''old'' normal.

What do these rules mean for Padel at Play Padel Club?

 • Padel at 1.5 meters distance in groups of maximum 4 persons is still allowed. This is in accordance with the new rules, which allows adults from 18 years of age to exercise individually or in groups of up to 4 people with a maximum distance of 1.5 meters, and is therefore in coordination with NOC*NSF and the Ministry of Health, Welfare and Sport. All our courts remain open to anyone who has reserved a start time.
 • Because sports in competition is no longer allowed, the Play Padel Club competition will be stopped immediately, players of the competition will receive more information as soon as possible.
 • We urge everyone to wear a face mask when you enter the indoor area, with the exception of during exercise. This will most likely become an obligation in the future.

To make sure that we can all continue to padel safely, there will be stricter rules based on advice from the government:

 • The hospitality industry will remain closed at all locations, staying longer than necessary is no longer allowed.
 • No physical contact, always keep at least one racket length distance on the court, even if that means you sometimes have to let a ball go.
 • Don't sit on a bench together, don't give high fives and change clockwise.
 • Public is not allowed.
 • Maximum 4 players per reserved starting time.
 • In order to keep the number of visitors manageable, the padel courts are only accessible to playing guests who have reserved a start time.
 • Please do not come to the course on good luck, but book in advance online (www.playpadel.club) or via the app (Playtomic.io) for your time slot.
 • Bring your own water bottle, fill it at home with water.
 • When playing, do not stand too close together. Keep a minimum distance of 1.5 meters.
 • Do not change sides during the set. If this is desired because of the weather (sun/wind), do this at the end of the set.
 • Avoid physical contact with other players and their belongings. Do not give high fives or racket fives.
 • Always follow the instructions of employees and supervisors.

General

 • Compliance with the general RIVM COVID provisions (hygiene, distances, groups, etc).
 • Staying at home with one of the following complaints: rhinitis, runny nose, sneezing, sore throat, light cough, elevation (from 38C) or if someone has a fever and/or tightness in skin.
 • Stay at home if someone in your household has tested positive for the new coronavirus (COVID-19).
 • Because with up to 14 days after the last contact with this person can still get sick, stay at home until 14 days after the last contact.
 • Cough and sneeze in your elbow and use paper handkerchiefs.
 • Keep 1.5 meters away from any person outside your household.
 • Follow indicated routes and distance markings.
 • There are disinfectants in essential locations, use them.
 • Follow instructions for use and cleaning of materials.

Violation:

 • In case of a violation; not following time of arrival - not respecting distances - not following protocol - player and participating group will be requested to leave the premises immediately and receive a club ban.

The KNLTB will, in consultation with NOC*NSF, further elaborate the guidelines for tennis and padel and publish the most frequently asked questions and answers as soon as possible, read them here.

If you have any questions you can mail to vragen@playpadel.club.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang nieuws, aanbiedingen & Padel tips en tricks in jouw inbox.

Onze sponsoren: