19 November, 2020

Corona update 19 november

Corona update 19 november

------ ENGLISH BELOW------ 

Het kabinet heeft bevestigd dat de extra maatregelen van de afgelopen twee weken vervallen vanaf donderdag 19 november. Dat betekent dat de maatregelen zoals bekend gemaakt op 13 oktober weer gaan gelden, sportkantines blijven gesloten, amateursportwedstrijden zijn verboden en de maximale groepsgrootte is 4 personen. Dubbelen en trainen met maximaal 4 spelers per baan is weer toegestaan. 


Wat betekenen deze maatregelen voor Play Padel Club?

 1. Spelers houden altijd 1.5 meter afstand van elkaar, zowel op- als naast de baan.
 2. Maximaal 4 personen per baan, in 2 vaste koppels met 1.5 meter afstand tot dubbelpartner.
 3. Spelers zijn alleen welkom op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben of een training hebben. Kom pas 5 minuten voor aanvang op de club.
 4. De horeca blijft gesloten op zowel Sloterdijk als het Kauwgomballen Kwartier. Langer blijven hangen is niet toegestaan 
 5. Publiek is niet toegestaan
 6. Volg altijd de instructies van medewerkers en toezichthouders op.

We verzoeken iedereen dringend om een mondkapje te dragen wanneer je in de binnenruimte begeeft, met uitzondering van tijdens het sporten. Dit wordt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een verplichting.


Algemeen

 1. Blijf thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C) of als iemand in huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
 3. Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes.
 4. Houd 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.
 5. Volg aangegeven routes en afstandsmarkeringen.
 6. Er staan op essentiële locaties desinfecterende middelen, gebruik deze.
 7. Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van de materialen.


Overtreding:

Bij een overtreding zal speler en deelnemende groep per direct worden verzocht het terrein te verlaten en een clubverbod ontvangen.

Bij vragen kunt u mailen naar wilfred@playpadel.clubCorona update 19 November

The cabinet confirmed that the extra measures of the past two weeks will expire from Thursday 19 November. This means that the measures announced on October 13 will apply again, sports canteens will remain closed, amateur sports matches are prohibited, and the maximum group size is 4 people. Doubling and training with a maximum of 4 players per lane is allowed again.


What do these measures mean for Play Padel Club?

 1. Players always keep a distance of 1.5 meters from each other, both on and off the court.
 2. Maximum 4 persons per lane, in 2 fixed couples with a distance of 1.5 meters to double partner.
 3. Players are only welcome at the time they have a court reservation or training session. Please arrive at the club 5 minutes before the start.
 4. The catering industry will remain closed on Sloterdijk and Kauwgomballen Kwartier. Staying longer at the club is not allowed
 5. Public is not allowed
 6. Always follow the instructions of employees and supervisors.

We urge everyone to wear a face mask when you enter the indoor area, with the exception of during sports. This will most likely become an obligation in the future.


General

 1. Stay at home with the following complaints: cold, runny nose, sneezing, sore throat, slight cough, elevation (from 38C) or if someone in the household has fever and / or shortness of breath.
 2. Stay at home if someone in your household has tested positive for the coronavirus (COVID-19).
 3. Cough and sneeze into your elbow and use tissue paper.
 4. Keep 5 feet away from anyone outside of your household.
 5. Follow designated routes and distance markers.
 6. There are disinfectants in essential locations, use these.
 7. Follow the instructions for use and cleaning of the materials.


Violation:

In the event of a violation, the player and participating group will be immediately requested to leave the field and will receive a club ban.

If you have any questions, please email wilfred@playpadel.clubBlijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang nieuws, aanbiedingen & Padel tips en tricks in jouw inbox.

Onze sponsoren: